Author Archives: ngocson

Bài tập Lập trình C++

Link tới các video của Danh sách phát trên Youtube: TẠI ĐÂY Danh sách phát này dành cho việc giải 120 Bài tập căn bản về Lập trình C++ :  Bài 75. Bài tập lập trình cấu trúc tuần tự – … Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , , , | Leave a comment

Môn học Phương pháp tính

Danh sách phát này dành cho các Thuật tóan trong Môn học “Phương pháp tinh” của các Trường Đại học và Cao đẳng: giải phương trình, tính tích phân, tính định nthức, giải hệ phương trình, tính nghịch đảo ma … Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , | Leave a comment

Lý tuyết Đồ thị (12 video)

Danh sách phát dành cho cấu trúc dữ liệu cây, tìm kiếm trên đồ thị, tìm đường đi ngắn nhât, chu trình Euler và chu trình Hamilton. Link tới các video của Danh sách phát trên Youtube: TẠI ĐÂY 1/ Đồ … Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Tóan học Tổ hợp (8 video)

Danh sách phát “Tóan học Tổ hợp” dành cho duyệt các hóan vị, các tổ hợp, các tập hợp con và thuật tóan quay lui Link tới các video của Dang sách phát:  TẠI ĐÂY Duyệt mọi hoán vị Duyệt mọi tập hợp … Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và thuật tóan (26 video)

Danh sách phát “Giáo trình cấu trúc dữ liệu và thuật tóan” là Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán mà các trường đại học vẫn dạy. Khi học ở trường các thày cô thường chỉ dạy Thuật tóan … Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , | Leave a comment

Thuật toán trong Toán học

Playlist “Thuật toán trong Toán học”  dành cho các thuật tóan thông dụng của Tóan học, Tối ưu hóa có nhiều ứng dụng trong thực tế. Link tới các Video trên Youtube: TẠI ĐÂY Nội dung Playlist “Thuật toán trong Toán học” … Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , | Leave a comment

Algorithms – Thuật tóan trong Tin học (43 video)

Danh sách phát “Algorithms – Thuật tóan trong Tin học” gồm 43 video, chính là Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán mà các trường đại học vẫn dạy (nhưng ít thuật tóan hơn nhiều so với ở … Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , | Leave a comment