Bài 2 Excel: hàm tham chiếu và tổng hợp

Bùi Thế Tâm, 18/11/2016

Bài này giới thiệu các hàm logic, hàm IF, hàm VLOOKUP và HLOOKUP, lệnh PIVOT TABLE và PIVOTCHART, sắp xếp dữ liệu. 

excel2a

excel2b

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s