Thông báo chuyển Blog

Từ hôm nay Blog của Bùi Thế Tâm chuyển sang cập nhật hàng ngày trên Blog mới tại địa chỉ:

https://buithetamblog.blogspot.com/

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Du lịch Seoul – Hàn Quốc

Xem các địa điểm tham quan

Posted in Du lịch | Leave a comment

Bài tập Lập trình C++

Link tới các video của Danh sách phát trên Youtube: TẠI ĐÂY

Danh sách phát này dành cho việc giải 120 Bài tập căn bản về Lập trình C++ : 

Bài 75. Bài tập lập trình cấu trúc tuần tự – Phần 1 (tính lương, diện tích hình, tam giác biết 3 đỉnh)
Bài 76. Bài tập lập trình cấu trúc tuần tự – Phần 2 (tiết kiệm, hàm lượng giác, tách số)  Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , , , | Leave a comment

Môn học Phương pháp tính

Danh sách phát này dành cho các Thuật tóan trong Môn học “Phương pháp tinh” của các Trường Đại học và Cao đẳng: giải phương trình, tính tích phân, tính định nthức, giải hệ phương trình, tính nghịch đảo ma trận, nội suy đa thức.

Link tới các video trên Youtube: TẠI ĐÂY

1/ Giải phương trình f(x)=0 theo phương pháp chia đôi
2/ Giải phương trình bậc ba một ẩn số
3/ Tính tích phân xác định
4/ Tính định thức dùng phương pháp khử Gauss
5/ Giải hệ phương trình đại số tuyến tính bằng phương pháp khử Gauss
6/ Phép nội suy bằng đa thức
7/ Tính nghich đảo ma trận dùng phương pháp khử Gauss
8/ Nghịch đảo ma trận chỉ dùng một mảng

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , | Leave a comment

Lý tuyết Đồ thị (12 video)

Danh sách phát dành cho cấu trúc dữ liệu cây, tìm kiếm trên đồ thị, tìm đường đi ngắn nhât, chu trình Euler và chu trình Hamilton.

Link tới các video của Danh sách phát trên Youtube: TẠI ĐÂY

1/ Đồ thị và tính liên thông
2/ Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thi – Depth first search
3/ Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị – Breadth first search

4/ Dữ liệu kiểu cây – tree
5/ Binary search tree – Cây tìm kiếm nhị phân
6/ Cây thứ tự bộ phận, hàng ưu tiên – complete binary tree
7/ Thuật toán sắp xếp Heapsort

8/ Tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh của đồ thị
9/ Thuật toán gán nhãn (Dijkstra) tìm đường đi ngắn nhất
10/ Cây bao trùm ngắn nhất của đồ thị

11/ Chu trình Euler
12/ Chu trình Hamilton

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Tóan học Tổ hợp (8 video)

Danh sách phát “Tóan học Tổ hợp” dành cho duyệt các hóan vị, các tổ hợp, các tập hợp con và thuật tóan quay lui

Link tới các video của Dang sách phát:  TẠI ĐÂY

Duyệt mọi hoán vị
Duyệt mọi tập hợp con của 1 tập hợp
Tìm tất cả các tập hợp con k phần tử của 1 tập hợp gồm n phần tử

Thuật toán quay lui – Back tracking algorithm – Phần 1
Thuật toán quay lui – Back tracking algorithm – Phần 2

Xếp n quân hậu trên bàn cờ
Ứng dụng thuật toán quay lui trong Tối ưu rời rạc
Bài toán tháp Hà Nội – Tower ò Hanoi

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và thuật tóan (26 video)

Danh sách phát “Giáo trình cấu trúc dữ liệu và thuật tóan” là Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán mà các trường đại học vẫn dạy. Khi học ở trường các thày cô thường chỉ dạy Thuật tóan và giới thiệu giả trình, không cho Code cụ thể. Các thuật tóan ở đây đều giới thiệu thuật tóan, lập trình cụ thể bằng C, giải thích từng lệnh tại sao lại viết vậy. Playlist này gồm các thuật tóan sắp xếp, tìm kiếm, danh sách liên kết, hàng đợi, stack, dữ liệu cây, dữ liệu tập hợp, từ điển, bảng băm. Đây cũng là giáo trình tôi đã dạy ở một số trường đại học môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán.

Link tới Danh sách phát trên Youtube:  “Cấu trúc dữ liệu và Thuật tóan” 

Continue reading

Posted in Danh sách phát Youtube | Tagged , , | Leave a comment